Rejestracja

Wszyscy czytelnicy rejestrowani są elektronicznie. Warunkiem zapisania do biblioteki jest okazanie dowodu tożsamości, na podstawie którego trzeba wypełnić kartę zobowiązań.

Prawo do korzystania ze zbiorów osoba nabywa z chwilą złożenia pisemnego zobowiązania potwierdzonego własnoręcznym podpisem.

 

 

Cudzoziemcy / Niepełnoletni / Zamiejscowi

 

  • Cudzoziemcy powinni przedstawić dowód tożsamości oraz Kartę Stałego Pobytu.
  • W przypadku osób niepełnoletnich zobowiązanie wypełniają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
  • Od osób zamiejscowych bibliotekarz może pobrać kaucję za wypożyczenie książek.

 

Dane osobowe

 

Obowiązkiem czytelnika jest informowanie bibliotekarza o zmianach dotyczących danych osobowych i adresowych.
W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, pozycja 926 z późn. zm.) w chwili składania zobowiązania czytelnicy wyrażają również zgodę na wykorzystanie danych do celów statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczanych materiałów.

 

 

Ilość i okres wypożyczeń

 

Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo nie więcej niż cztery egzemplarze książek lub zbiowów specjalnych zaopatrzonych numerami inwentarzowymi. Studenci będący użytkownikami biblioteki mogą wypożyczyć jednorazowo sześć woluminów. Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, kierownik placówki może zdecydować o wypożyczeniu większej liczby dokumentów.

Książki czytelnikom  udostępnia się na okres 30 dni, natomiast  płyty na 7 dni
Czytelnik może uzyskać trzy razy prolongatę terminu zwrotu dokumentów (osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną), jeżeli na posiadane przez niego pozycje nie złożono zapotrzebowania. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać w bibliotece wypożyczone pozycje. W wyjątkowych przypadkach biblioteka może zażądać zwrotu dokumentów przed upływem terminu wypożyczenia.

 

 

Niedotrzymanie terminu zwrotu

 

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów od czytelników pobiera się opłatę w wysokości ustalonej zarządzeniem dyrektora biblioteki. Przetrzymanie zbiorów, pisemne upomnienie czytelnika jest równoznaczne z zawieszeniem jego prawa do korzystania z biblioteki. Czytelnik pokrywa koszty korespondencji w sprawie zwrotu dokumentów bibliotecznych. W przypadku niezastosowania się do regulaminu czytelnik może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z naszych zasobów, a biblioteka może dochodzić swoich roszczeń przewidzianą drogą prawną. Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec biblioteki i opłacenia kosztów poniesionych przez bibliotekę, czytelnik może ponownie korzystać z usług placówki.

Upomnienia:

Za książki/płyty niezwrócone w terminie naliczana jest opłata w kwocie 10 groszy za każdy dzień przetrzymania (kwota naliczana jest osobno za każdy wypożyczony i przetrzymany egzemplarz.

 

Zniszczenie lub zagubienie

W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest zapłacić ich cenę rynkową lub odkupić taki sam egzemplarz.

 

Katalog on-line

Gminna Biblioteka Publiczna w Prusicach „Multiteka”
ul. Żmigrodzka 43a
55-110 Prusice
e-mail: gbpprusice@poczta.onet.pl
tel. 71 312 62 04
tel. 505 378 212

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-wtorek - 10:00-18:00
Środa 10:00-16:00
Czwartek-piątek 10:00-18:00
Sobota - 10:00-14:00
Filia Biblioteczna w Strupinie
ul. Rynek 15
tel. 71 310 99 61

Godziny otwarcia:
Wtorki i czwartki – 9:00 – 17:00
Dzieci wraz z opiekunami w godzinach otwarcia, pozostali użytkownicy od 13:30